CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

Tổ chức, chiến lược và chính sách nhân sự:

 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự xây dựng các chiến lược, chính sách và quy chế quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Công ty để trình Tổng Gíam Đốc phê duyệt.
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự triển khai các chiến lược, chính sách và quy chế quản lý và phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các phòng ban trong việc xây dựng và/hoặc cập nhật bản mô tả công việc.

Quy trình quản lý nguồn nhân lực:

 • Tham gia xây dựng và/hoặc cải tiến các quy trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện các chính sách nhân sự và quy trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt.

Hệ thống thông tin quản trị nhân sự:

 • Đảm bảo tất cả thông tin về quản trị nhân sự (hồ sơ nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc, lương, thưởng, thăng tiến, …) được lưu trữ và cập nhật chính xác, đầy đủ và kịp thời vào hệ thống quản lý thông tin nhân sự của Công ty.
 • Rà soát, đề xuất và lập thủ tục ký, tái ký và/hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cho CBCNV toàn Công ty. Việc này bao gồm cả việc đề xuất về thời hạn hợp đồng và cập nhật hoặc chỉnh sửa nội dung trên hợp đồng lao động.
 • Soạn thảo các quyết định điều động, bổ nhiệm, điều chỉnh – nâng lương, thôi việc, hưu trí, khen thưởng, kỷ luật, …và trình Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Nhân sự ký duyệt.

Tuyển dụng:

 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự tập hợp thông tin, phân tích và đề xuất kế hoạch tuyển dụng hàng năm và/hoặc theo nhu cầu của các phòng ban.
 • Triển khai kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt theo chính sách và quy trình tuyển dụng của Công ty
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng và lập đề xuất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới theo quy trình và chính sách của Công ty.
 • Hỗ trợ tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện việc đánh giá thử việc của nhân viên mới và ký kết hợp đồng lao động chính thức.
 • Lập báo cáo tổng hợp và đánh giá tình hình tuyển dụng trình Giám đốc Nhân sự.

Đào tạo:

 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự thu thập thông tin, phân tích và đề xuất kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn Công ty và theo nhu cầu phát sinh của các phòng ban.
 • Hỗ trợ triển khai kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt theo chính sách và quy trình đào tạo của Công ty
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ và lập đề xuất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.
 • Lập báo cáo tổng hợp và đánh giá tình hình đào tạo trình Giám đốc Nhân sự.

Quản trị nhân sự tổng hợp:

 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự và các cán bộ quản lý thực hiện quy trình và chính sách đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo định kỳ.
 • Tham gia xây dựng và/hoặc cải tiến văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
 • Theo dõi và tập hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu ISO của phòng cung cấp cho Phòng QA.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc một ngành có liên quan (sẽ xem xét tùy trường hợp cụ thể).
 • Có 3 – 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác Quản trị Nhân sự.
 • Có kiến thức tốt về quản trị nhân sự.
 • Có kiến thức tốt về Luật Lao động và các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng và quản lý lao động.
 • Có hiểu biết tốt về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là một lợi thế
 • Có tư duy chiến lược tốt
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng văn bản và lời nói
 • Có kỹ năng tốt về thuyết phục tốt, đàm phán, tạo ảnh hưởng
 • Có kỹ năng trình bày, giải thích vấn đề rõ ràng, mạch lạc.
 • Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt thành thạo.
 • Sử dụng thành thạo MS Office.
 • Lương: thỏa thuận

—————————-

Hướng dẫn dự tuyển:

 • Nếu bạn tự tin mình có khả năng phù hợp với các vị trí trên và mong muốn có một công việc ổn định, lâu dài ở một Công ty đang thay đổi và tang trưởng tốt, bạn hãy nhanh chóng gửi hồ sơ dự tuyển, ghi rõ vị trí dự tuyển đến chúng tôi qua địa chỉ Email humanresource@hoanglam.com.vn.
 • Lưu ý: Chúng tôi KHÔNG nhận hồ sơ gửi qua bưu điện hay trực tiếp tại Công ty. Chúng tôi cũng không tiếp các cuộc điện thoại về các vị trí tuyển dụng này.
 • Nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/06/2017
 • Lịch phỏng vấn sẽ được sắp xếp ưu tiên cho các hồ sơ gửi đến sớm.