DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HÓA CHẤT

THÔNG TIN DỰ ÁN: Hoàng Lâm cung cấp vật tư và nhân công thi công lắp đặt hệ thống M&E cho dây chuyền sản xuất hóa chất.
CÔNG TRÌNH: Tây Ninh – Vietnam